နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်

နိုင်ငံရေးအကြောင်း ယေဘုယျ မိတ်ဆက် သင်ကြားချက်အတွက်၊ ပြင်ဆင်ထားသော ဟောပြောပို့ချမှု Power Point File ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ၊ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ Download လုပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Introduction-to-PoliticsDownload